. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uterti-com

Just another WordPress site

在哪里可以找到官方 Telegram 应用程序下载?

在哪里可以找到官方 Telegram

Telegram 是一款消息传递程序,可让您向个人联系人发送消息、创建群聊、共享照片和视频、向一大群人广播消息以及进行免费语音和视频通话。 该应用程序还包括固定消息、一段时间内的位置共享和可自定义贴纸等功能。

电报下载

该程序适用于多种平台,包括 Android、iOS 和台式电脑。 其注重隐私的功能使其受到一些群体的欢迎,尤其是那些寻找 WhatsApp 等主流社交媒体平台替代品的群体。 该应用程序在关键区域提供了强大的加密,但缺乏其他服务提供的一些功能,例如端到端加密群聊和新聊天的自动存档。

与大多数主要消息传递应用程序不同,Telegram 不会使用您的电话号码作为您的消息传递 ID; 它使用您的移动网络来验证您的身份并发送消息。 您的聊天历史记录存储在远程服务器中,这意味着如果您丢失设备或更换手机,您的消息仍然安全。 还可以同时在多个设备上使用 Telegram。

在哪里可以找到官方 Telegram 应用程序下载?

除了消息传递之外,Telegram 还有一项名为“频道”的功能,允许用户上传照片和视频并与无限数量的关注者分享。 频道可以是私人的或公共的,管理员可以将其帖子设置为在一定时间后自毁。 该平台还支持保留在屏幕顶部的固定消息,您可以查看和下载过去的消息。

与其他消息应用程序一样,Telegram 提供创建和共享贴纸作为表情符号的替代品的功能。 这些可以通过文本甚至循环动画进行自定义。 该应用程序还能够发送 GIF 和视频剪辑。 该应用程序因成为阴谋论者和仇恨团体的聚集地而受到批评,但 Telegram 近年来改进了其内容审核。

高级订阅者会获得一个特殊的徽章,该徽章显示在他们的聊天列表、聊天标题和群组中的成员列表中,这让其他人知道他们帮助支持该应用程序。 他们还可以获得在整个应用程序中动画的自定义个人资料视频,并且他们的名字会在聊天中以突出显示的背景显示。 此外,他们可以自动存档和静音聊天,以帮助组织繁忙的聊天列表。

该程序的开发人员强调他们的服务器是安全的,并且他们不会出售您的数据。 但是,他们确实将聊天内容保存在自己的服务器上,并且默认情况下并未进行端到端加密。 这引发了人们对该应用程序安全性的质疑,特别是因为它被用于讨论恐怖袭击的臭名昭著的案例。

一些专家质疑该公司为何不使用其他广泛使用的加密协议,而是创建自己的本土系统 MTProto。 这是一项额外费用,如果使用其他通常免费提供的安全消息传递平台,则可以避免这一额外费用。

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .